CLB VOVINAM KINH TẾ

1. HLV Nguyễn Xuân Biên

2. Chuẩn hồng đai

4. Địa điểm: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

5. Thời gian hoạt động: từ 18h đến 19h30, các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần