CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TIÊN SƠN

1 .HLV Phan Tuấn Linh

2. Hoàng đai II

3. Clb vovinam Việt Võ Đạo Tiên Sơn

4. Địa điểm : xã Tiên Sơn – Tiên Phước – QN 5. Thời gian tập luyện 17h đến 18h30 các thứ trong tuần.!