Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sơ đẳng khóa 1 năm 2024
Thời gian: từ 07 giờ ngày 07/4/2024. Địa điểm sẽ thông báo sau Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:...
Chi tiết