Thời gian: từ 07 giờ ngày 07/4/2024.
Địa điểm sẽ thông báo sau
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
– Đơn xin thi thăng cấp kèm 02 ảnh 3×4
– Giấy chứng nhận cấp đai đang luyện tập (photo)
– Bảng tổng hợp danh sách thi thăng cấp của đơn vị
Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Liên đoàn: 05 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
Hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/3/2024.