Mười Điều Tâm Niệm
Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo có mười điều tâm niệm để rèn luyện kỷ luật, võ thuật, võ...
Chi tiết