Gửi yêu cầu

Chủ tịch liên đoàn Vovinam Đà Nẵng: ông Bùi Văn Sơn – 0913.473.354

Phó chủ tịch thường trực: ông Nguyễn Thanh Nhật – 0905.671.686

Phó chủ tịch chuyên môn: ông Nguyễn Xuân Biên – 0945.278.530

Quản lý thông tin website: ông Trần Thanh Ánh – 0905.286.126


Thông tin liên hệ

Vovinam Đà Nẵng

07 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Phone: 0913 473 354

Email:vovinam.dana@gmail.com