Hoạt động phòng trào trên địa bàn thành phố đà nẵng.( chiều ngày 5 tháng 5). Cảm ơn những người anh em – muốn bay cao thì cần đồng hành cũng những bàn trụ tốt.

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-1

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-9

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-1

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-3

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-7

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-7

chuong-trinh-bieu-dien-tai-truong-tieu-hoc-tran-nhan-tong-5