Chủ nhật ngày 13/12/2020 tại TTVHTTTP Đà Nẵng, Hội VVN-VVĐ Đà Nẵng được sự cho phép của LĐ VVN Việt Nam, Sở VHTT TP tổ chức thi, chấm thi thăng cấp Sơ đẳng và Trung đẳng cho hơn 100 môn sinh đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Gia Lai, sau hơn 5 giờ thi Kỳ thi đã bế mạc và thành công tốt đẹp.